Důvěrnost a anonymita

Zasláním vzorků k vyšetření dává klient souhlas se zpracováním údajů, které uvede na průvodce vzorků. Jedná se o nezbytnou formalitu vyplývající z dikce českého zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zpracováním údajů se rozumí nezbytné základní úkony, jako je zápis dat do databáze generi biotech a jejich uchování po dobu jednoho roku. Po této době jsou data, včetně výsledků vyšetření, skartována, a nelze je dohledat. Je zcela samozřejmé, že jakékoliv údaje o klientech jsou přísně důvěrné a nebudou nikomu v žádné formě poskytnuty. Data jsou důvěrná i uvnitř společnosti generi biotech, kde k nim mají přístup jen ti pracovníci, kteří se bezprostředně zabývají operacemi s nimi, ale už ne ti, kteří provádějí vlastní testování, anebo jiní pracovníci společnosti z jiných oddělení. generi biotech používá vzorky, které dostane od svých klientů, zásadně jen na objednané testy a nezjišťuje jakékoliv jiné znaky na DNA.

DNA poskytnutou klientem uchováváme v generi biotech po dobu jednoho roku od odeslání výsledku a za žádných okolností není použita k jiným účelům. Po uplynutí jednoho roku se DNA klientů protokolárně ničí. Všechny postupy vedoucí k ochraně soukromí a osobních dat jsou v generi biotech dodržovány podle směrnic a pracovních postupů v rámci certifikace ISO 9001.

Pokud byste trvali na tom, aby Vaše identita zůstala zcela neznámá, učiňte při vyplňování průvodky vzorků tyto kroky:

Po splnění těchto kroků není nikdo schopen zjistit Vaši identitu.