Vyšetřované mutace

V procesu srážení krve se uplatňuje množství různých enzymů a dalších biologických látek. Tento děj je řízen skupinou specifických genů. Ve dvou z těchto genů se pak vyskytují relativně časté mutace (tj. odchylky, které nese určité významné procento osob v populaci), které zvyšuji pravděpodobnost vzniku trombóz a tromboembolií. Tyto mutace má smysl vyšetřovat u osob, které se vystavují dalším rizikovým faktorům vzniku trombofilních onemocnění. Více zde >>

V rámci trombotestu vyšetřujeme

  • mutaci G1691A (tzv. Leidenská mutace) v genu pro faktor V
  • mutaci G20210A prothrombinového genu (faktor II)

 

Koagulační faktor V

Koagulační faktor V je biologická látka účastnící se krevního srážení. Uvedená Leidenská mutace (G1691A) vede ke vzniku srážecího faktoru s poškozenou strukturou, který se v organismu nesnadno odbourává, a proto vzniká jeho nadbytek. Následkem tohoto stavu je nepřiměřená aktivace další látky důležité pro krevní srážení, prothrombinu, což vede ke zvýšené tvorbě krevních sraženin.


Heterozygotní výskyt Leidenské mutace se v běžné evropské populaci pohybuje od 3 do 5 %, homozygotů je přibližně jeden na 5000 obyvatel. Uvádí se, že riziko hlubokožilní trombózy je v případě mutace v heterozygotním stavu zvýšeno 3x až 10x, v homozygotním stavu dokonce 20x až 80x. V součinnosti s dalšími rizikovými faktory (mutace G20210A faktoru II, polymorfismy MTHFR, dlouhodobá nepohyblivost, nevhodná životospráva, běžná hormonální antikoncepce) je tato mutace příčinou zvýšeného výskytu infarktu myokardu, mozkové mrtvice, pooperačních trombóz a komplikací v průběhu těhotenství a porod (tromboembolické příhody v těhotenství, opakované potraty atd.). Například kombinace běžné hormonální antikoncepce s Leidenskou mutací v homozygotním stavu výrazně zvyšuje riziko žilních trombóz a představuje absolutní kontraindikaci v jejím podávání. V případě prokázání kteréhokoliv typu mutace se poraďte se svým lékařem, zejména o uzpůsobení Vaší životosprávy a ženy o výběru vhodného typu antikoncepce.

 

Koagulační faktor II

Koagulační faktor II neboli prothrombin je další významný činitel, uplatňující se v procesu krevní srážlivosti. Mutace G20210A leží v oblasti tzv. promotoru prothrombinového genu a je příčinou zvýšené tvorby prothrombinu, která opět vede k nadměrné tvorbě krevních sraženin. Výskyt mutace G20210A se v běžné evropské populaci pohybuje od 1 do 3%. Uvádí se, že riziko hlubokožilní trombózy je v případě heterozygotní mutace zvýšeno 2x až 3x, riziko opakovaných trombóz dokonce 6x. V součinnosti s dalšími rizikovými faktory a vnějšími vlivy (Leidenská mutace, polymorfismy MTHFR, dlouhodobá nepohyblivost, nevhodná životospráva, běžná hormonální antikoncepce) je tato mutace příčinou zvýšeného výskytu infarktu myokardu, mozkové mrtvice, pooperačních trombóz a komplikací v průběhu těhotenství a porodu (tromboembolické příhody v těhotenství, opakované potraty, atd.). Také v případě nálezu mutace ve faktoru II i v heterozygotním stavu je žádoucí konzultovat tuto otázku s Vaším lékařem a u žen zvážit užívání běžných typů hormonální antikoncepce.

 

Co znamená homozygotní a heterozygotní

V lidských buňkách nacházíme vždy dvě formy příslušného genu (jednu od otce, druhou od matky). Pokud jsou tyto formy genu stejné, je takový jedinec označován jako homozygot. Pokud jsou různé, jedinec je označován jako heterozygot pro daný gen.